25.03.2020   ZDALNE NAUCZANIE

INFORMACJA  DYREKTORA  SZOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH

DLA RODZICÓW i UCZNIÓW

Inf. str.1 (1)

inf. str.2 (1)

Inf. str.3 (1)

Inf. uczniowie (1)

Zdalne nauczanie informacje dla rodziców i uczniów (1)

Linki gry i zabawy (1)

10.02 INFORMACJE

Obowiązek informacyjny-1

Zarzadzenie Zarz. str.2

DOKUMENTY do rekr.

Zarządzenie nr 18/ 2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach z dnia 04 lutego 2019 r.

 w sprawie  wprowadzenia harmonogramu czynności,  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej w Kożuchach oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Kożuchach na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art.  153 ust. 5,art.157 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r, poz. 59, ze zm.) oraz  Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej nr 592/1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym    i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych     i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2018/2019 oraz § 9 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek (Dz. U.  z 2017, poz. 610), zarządzam, co następuje

§1

Podaje się do publicznej wiadomości  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym              i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Kożuchach w roku szkolnym 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wprowadza się  dokumenty obwiązujące w szkole w sprawie:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – załącznik nr 2
  • Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z załącznikami – załącznik nr 3.
  • Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami     – załącznik nr 4.
  • Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami – załącznik nr 5.
  • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej – załącznik nr 6.
 • §3

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Kożuchach   w następującym składzie:

 • Jan Archacki – przewodniczący komisji
 • Jadwiga Barżykowska – członek komisji
 • Małgorzata Rąg – członek komisji.

§4

Zadania  komisji określa art. 157-158 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 10 rozporządzenia MEN                   z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek.

§5

Komisja rekrutacyjna współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie gromadzenia dokumentów.

§6

Osoby powołane na członków komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne                    z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

§7

Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana do zachowania tajemnicy o pozyskanych informacjach                    w związku z ustawą o ochronie danych osobowych w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.

§8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 18

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 18

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 18

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 18

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zarządzenie nr 21/ 2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach                                         

 

z dnia 12 lutego 2018 r.

 

w sprawie  wprowadzenia harmonogramu czynności,  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej w Kożuchach

Na podstawie art.  153 ust. 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz. U.                        z 2017 r, poz. 59, ze zm.) oraz  Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej nr 592/1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                                       i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych                  i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2018/2019:

 • 1

Podaje się do publicznej wiadomości  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym              i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Kożuchach w roku szkolnym 2018/2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • 2

Wprowadza się  dokumenty obwiązujące w szkole w sprawie:

 • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – załącznik nr 2
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z załącznikami – załącznik nr 3.
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami – załącznik nr 4.
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – załącznik nr 5.
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej – załącznik nr 6.
 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach

z dnia 12.02.2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I

w Szkole Podstawowej     w Kożuchach                                                                                                                     w roku szkolnym 2018/2019

 

Harmonogram zgodny z Zarządzeniem nr 592/1/2018 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2018/2019.

L p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych              i klas I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym. 01 – 23  marzec 2018 r. od 30 lipca

do 07 sierpnia 2018 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 u.p.o. – postępowaniu rekrutacyjnym. do 28 marca 2018 r. 07 – 13  sierpień 2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 12 kwietnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas pierwszych  w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia. do 18 kwietnia 2018 r. 14 – 20  sierpień 2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 20 kwietnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szk. 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas  pierwszych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w:

 • Uchwale nr XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska;
 • Uchwale nr XXIV/173/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała Piska oraz przyznania liczby punktów za poszczególne kryterium.

Rodzice dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego                          w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kożuchach  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach

z dnia 12.02.2018 r.

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

adres do korespondencji/ telefon

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kożuchach

 

ZGŁOSZENIE

dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

w roku szkolnym …………………………

 1. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)1
1 Imię/imiona i nazwisko kandydata
2 Data i miejsce urodzenia
3 PESEL kandydata
4 Dane osobowe rodziców/

prawnych opiekunów

Matki Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Ojca Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
5 Adres zamieszkania dziecka Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania

Oświadczenie rodziców (opiekunów) dokonujących zgłoszenia

Oświadczam, że podane powyżej dane w tym miejsce zamieszkania jest zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: 2016 r., poz. 922).

Kożuchy, dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Pouczenie

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły, do której zgłoszenie zostało złożone.

__________

1 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

2 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1137) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach

z dnia 12.02.2018 r.

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

adres do korespondencji/ telefon

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kożuchach

 

WNIOSEK 1

o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

w roku szkolnym ……………………..

 

 1. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2.
1 Imię/imiona i nazwisko kandydata
2 Data i miejsce urodzenia
3 PESEL kandydata
4 Dane osobowe rodziców/

prawnych opiekunów

Matki Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania3
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Ojca Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania3
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
5 Adres zamieszkania kandydata3 Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania
6 Miejsce wypełniania obowiązku szkolnego
 1. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych4

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych5.

 1. Pierwszy wybór

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa przedszkola

 1. Drugi wybór

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa przedszkola

 1. Trzeci wybór

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa przedszkola

III. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów.

L.p. Kryterium Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Zgłoszenie kryterium

do oceny Tak*)

1 2 3 4
1 Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej. (10) Oświadczenie (zał. Nr 1)
2 Kontynuacja nauki w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych.  (9) Oświadczenie (zał. Nr 2)
3 Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie szkoły. (7) Oświadczenie (zał. Nr 3)
4 Kandydaci, których oboje rodzice, bądź prawni opiekunowie uczą się (studiują) w systemie dziennym lub pracują. (8) Oświadczenie (zał. Nr 4)
5 W obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w wypełnianiu zadań opiekuńczych.  (6) Oświadczenie (zał. Nr 5)
6 Szkoła podstawowa, do której o przyjęcie ubiega się kandydat posiada dogodne położenie względem jego miejsca zamieszkania. (5) Oświadczenie (zał. Nr 6)

* Jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.

Do wniosku dołączam dokumenty6 potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych                                     w punkcie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załączniki

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne                      z aktualnym stanem faktycznym7 .
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku                  i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Kożuchy, dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Pouczenie

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Kożuchach.

__________________________________

 

1 Zgodnie z art. 130 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59) postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2 Zgodnie z art. 150 ust. 1 u.p.o. we wniosku obowiązkowo należy podać dane dotyczące: imienia, nazwiska, daty urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz ich miejsce zamieszkania, natomiast dane dotyczące telefonu czy adresu poczty elektronicznej są dobrowolne, jednak podanie ich może być potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

3 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

4 Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.p.o., wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.

5 Zgodnie z art. 150 ust. 2 u.p.o.., wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

6 Zgodnie z art. 150 u.p.o do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

7 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1137) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Załącznik nr 1

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że

rodzeństwo ……………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Kożuchach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy, dnia…………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Załącznik nr 2

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko będzie kontynuowało naukę w tej samej szkole, w której uczęszczało do oddziału przedszkolnego, tj.  Szkole Podstawowej w Kożuchach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 3

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że

rodzeństwo ……………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

uczęszcza do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kożuchach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Załącznik nr 4

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że

oboje pracujemy zawodowo/studiujemy w systemie dziennym*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

 • Niepotrzebne skreślić

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 5

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że

w obwodzie szkoły, do której chcemy zapisać dziecko zamieszkują krewni, którzy wspierają nas w wypełnianiu zadań opiekuńczych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 6

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że szkoła, do której ubiegamy się o przyjęcie dziecka posiada dogodne położenie względem jego miejsca zamieszkania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Kożuchach

z dnia 12.02.2018 r.

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

adres do korespondencji/ telefon

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kożuchach

 

WNIOSEK 1

o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym …………………………………

 

 1. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów).
1 Imię/imiona i nazwisko kandydata
2 Data i miejsce urodzenia
3 PESEL kandydata
4 Dane osobowe rodziców/

prawnych opiekunów

Matki Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania2
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Ojca Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania2
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
5 Adres zamieszkania kandydata2 Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania
 1. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne3

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych4

 1. Pierwszy wybór

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa przedszkola

 1. Drugi wybór

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa przedszkola

 1. Trzeci wybór

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa przedszkola

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie5

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie kryterium do oceny TAK*
1 2 3 4
1 Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie6 o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 1)
2 Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego7
3 Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne8
4 Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne9
5 Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne10
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie11 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu12 oraz oświadczenie13 (załącznik nr 1) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą14

* Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.

Do wniosku dołączam dokumenty15 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego                                   w punkcie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 16
l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Zgłoszenie kryterium do oceny TAK*
1 2 3 4
1 Dzieci rodziców lub opiekunów prawnych, którzy oboje pracują (studiują) w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne. (100) Oświadczenie rodziców (załącznik nr 2)
2 Dzieci 4 letnie mające prawo do edukacji przedszkolnej. (80)
3 Dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. (60) Oświadczenie rodziców (załącznik nr 3)
4 Dzieci, które będą korzystać z pełnej oferty przedszkola (9 godzin). (40)
5 Dzieci, które posiadają opinie poradni psychologiczno- pedagogicznych. (20) Oświadczenie rodziców (załącznik nr 4)
6 Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc w poprzednim roku szkolnym. (10) Oświadczenie rodziców (załącznik nr 5)

* Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.

 1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami.
 2. Do wniosku dołączam dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Deklarowany pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.

Godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (właściwe zaznaczyć/uzupełnić):

5 godzin  od 730 do 1300 – realizacja podstawy programowej,

,

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Oświadczenia wnioskodawcy

 1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym17 .
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                                    o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Pouczenie

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Kożuchach

___________________________________________

1 Zgodnie z art. 130 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59) postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2 Zgodnie z art. 131 ust. 1., do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3 Zgodnie z art. 156 ust 1 u.p.o., wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych.

4 Zgodnie z art. 156 ust 2 u.p.o., wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych, to oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

5 Zgodnie z art. 131 ust 2 i 3 u.p.o., w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

6 Zgodnie z art. 150 ust 6 u.p.o. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7 Wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

8 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

9 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

10 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

11 Samotne wychowywanie dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

12 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 – Kodeksu postępowania administracyjnego odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

13 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

14 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

15 Zgodnie z art. 150, ust. 2 u.p.o do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

16 Zgodnie z 131 ust 4 u.p.o., w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

17 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1137) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Załącznik nr 1

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że

     ………………………………………………………. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej jako jedno  z trojga/

imię i nazwisko dziecka

/ czworga/ pięciorga* dzieci.

     Wychowuję dziecko/dzieci * samotnie i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy, dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

*niepotrzebne skreślić

_____________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że  (właściwe zaznaczyć)

   Oboje pracujemy* / studiujemy w systemie dziennym*

   Prowadzimy gospodarstwo rolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

*niepotrzebne skreślić

_____________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 3

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że

   …………………………………………………………………………… objęte jest nadzorem kuratorskim.

imię i nazwisko dziecka

  ………………………………………………………………………… objęte jest wsparciem asystenta rodziny.

imię i nazwisko dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 4

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że  moje dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 5

……………………………………..

miejscowość / data

…………………………………………………………..……………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….

Adres / telefon

 

 

OŚWIADCZENIE1

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko nie zostało przyjęte w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego   z powodu braku miejsc.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

_______________________________________

1 Zgodnie z art. 150, ust. 6 u.p.o., oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach

z dnia 12.02.2018 r.

……………………………………..

miejscowość / data

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kożuchach

 

 

DEKLARACJA

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego1

Deklaruję, że moja/mój* córka/syn* ……………………………………………..……………………………

imię i nazwisko dziecka

w roku szkolnym ……………………. będzie kontynuował/a wychowanie przedszkolne                         w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Kożuchach.

 1. Aktualizacja danych osobowych dziecka oraz rodziców/prawnych opiekunów.
1 Imię/imiona i nazwisko dziecka
2 Data i miejsce urodzenia
3 PESEL dziecka
4 Dane osobowe rodziców/

prawnych opiekunów

Matki Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Ojca Imię i  nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania (wpisać jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Tel. do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
5 Adres zamieszkania dziecka2 Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania

 

 1. Deklarowany pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.

Godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (właściwe zaznaczyć/uzupełnić):

5 godzin  od 730 do 1300 – realizacja podstawy programowej,

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy

 1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane dane są zgodne                                       z aktualnym stanem faktycznym 3.
 2. Wrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych  zawartych w deklaracji dla  potrzeb związanych z  postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie  z przepisami ustawy               z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Kożuchy , dnia ……………….                                           ….…………………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Pouczenie

1 Zgodnie z art. 153, ust. 2 u.p.o., rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub w tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2 Zgodnie z art. 131 ust. 1., do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1137) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 21/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach

z dnia 12.02.2018 r.

Kożuchy, dn. ……………………

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej*

w Szkole Podstawowej w Kożuchach

w roku szkolnym …………………

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka ……………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 1. ……………………………………………… w ……………………………………………………………………………………………..

(data urodzenia)                                                          (miejsce urodzenia)

do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej* w Szkole Podstawowej w Kożuchach

…………………………………………………………………              ……………………………………………………………………..

czytelny podpis matki/prawnego opiekuna                                                                    czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

ADNOTACJA DYREKTORA SZKOŁY

 

W związku z dopełnieniem obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej* w Szkole Podstawowej w Kożuchach przez rodziców/prawnych opiekunów ………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

zostaje przyjęty/a na rok szkolny ……………………………………. .

Kożuchy, dn. ………………………….                                                       …………………………………………

pieczęć i podpis dyrektora

* niepotrzebne skreślić

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast