REKRUTACJA 2021/2022

Zarządzenie nr 11/ 2020/2021

           Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach                                         

z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie  wprowadzenia harmonogramu czynności,  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej w Kożuchach oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Kożuchach na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art.  153 ust. 5,art.157 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

Oświatowe    (Dz. U. z 2020 r, poz. 910, ze zm.) oraz  Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej nr

394/1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów

przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

 Biała Piska w roku szkolnym 2021/2022 oraz § 9 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 21

sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz

 postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek (Dz. U.  z 2019,

poz. 1737) ponadto rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ….. , zarządzam, co

następuje:

                                                               & 1

Podaje się do publicznej wiadomości  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym              i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Kożuchach w roku szkolnym 2021/2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                 & 2

Wprowadza się  dokumenty obwiązujące w szkole w sprawie:

 • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – załącznik nr 2
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z załącznikami – załącznik nr 3.
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami – załącznik nr 4.
 • Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami – załącznik nr 5.
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej – załącznik nr 6.                                                                                                                                        &3

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Kożuchach   w następującym składzie:

 • Jadwiga Banach – przewodniczący komisji
 • Danuta Malińska – członek komisji
 • Małgorzata Rąg – członek komisji.

                                                               & 4

Zadania  komisji określa art. 157-158 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 10 rozporządzenia MEN                   z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek.

                                                              & 5

Komisja rekrutacyjna współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie gromadzenia dokumentów.

                                                              & 6

Osoby powołane na członków komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne                    z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

                                                            & 7

Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana do zachowania tajemnicy o pozyskanych informacjach                    w związku z ustawą o ochronie danych osobowych w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.

                                                          & 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

                                                           & 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Dyrektor Lucyna Brodowska

______________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach
z dnia 08.02.2021r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I                                        w Szkole Podstawowej w  Kożuchach                                w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram zgodny z Zarządzeniem nr 249/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 6 lutego  2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, klas I w szkołach podstawowych oraz oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2020/2021.

L p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie e wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych              i klas I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 17.02.2021r.
do 17.03. 2021r.
od 01.06.2021r.
 do 11.06.2021r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 u.p.o. – postępowaniu rekrutacyjnym.
19.03.2021r.
17.06.2021r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
22.03.2021r.
17.06.2021r.
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas pierwszych  w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia.
Od 22.03.2021r.
do 25.03.2021r.
Od 18.06.2021r.
do 26.06.2021r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
26.03.2021r.
25.06.2021r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szk. 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych i klas  pierwszych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w:

 • Uchwale nr XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska;
 • Uchwale nr XXIV/173/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała Piska oraz przyznania liczby punktów za poszczególne kryterium.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

_________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2017/2018

1) Informacje

Nabór do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Kożuchach

 1. Do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, pobierają druk zgłoszenia ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii  szkoły, wypełniają go  i po podpisaniu składają w szkole. Nabór trwa od początku marca do końca marca danego roku.

Rekrutacja na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych, klas I szkoły podstawowej odbywa się w sposób opisany w ustawie o systemie oświaty oraz terminach ustalanych przez Burmistrza Białej Piskiej.   2) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacji.  

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA PISKA 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L p. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z  
 dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od01 marca 2017r. do 31 marca 2017r.Od31 lipca 2017r. do 08 sierpnia 2017r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej  
 formy wychowania przedszkolnego idokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji.Do 7 kwietnia 2017r.Od09 sierpnia 2017r. do 16 sierpnia 2017r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
 zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychDo 12 kwietnia 2017r.Do 17 sierpnia 2017r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woliprzyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaDo 20 kwietnia 2017r.Od18 sierpnia 2017r. do 23 sierpnia 2017r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
 rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychDo 21 kwietnia 2017r.Do 25 sierpnia 2017r.

Opracowano na podstawie: Zarządzenia Nr 389/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej        z dnia 27 stycznia 2017r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA PISKA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

L p. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  
 podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd01 marca 2017r. do 31 marca 2017r.Od31 lipca 2017r. do 08 sierpnia 2017r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  
 kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150, ust. 7 u.p.o.Do 7 kwietnia 2017r.Od09 sierpnia 2017r. do 16 sierpnia 2017r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
 zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychDo 12 kwietnia 2017r.Do 17 sierpnia 2017r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaDo 20 kwietnia 2017r.Od18 sierpnia 2017r. do 23 sierpnia 2017r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
 przyjętych i kandydatów nieprzyjętychDo 21 kwietnia 2017r.Do 25 sierpnia 2017r.

Opracowano na podstawie: Zarządzenia Nr 389/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 27 stycznia 2017r.       ZGŁOSZENIE ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH ZGŁOSZENIE ZAPISU DZIECKA DO KLASY  PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

DOKUMENTY do rekr. – 202122

                                                 REKRUTACJA 2021/2022

Zarządzenie nr 11/ 2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach                                         

z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie  wprowadzenia harmonogramu czynności,  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej w Kożuchach oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Kożuchach na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art.  153 ust. 5,art.157 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

Oświatowe    (Dz. U. z 2020 r, poz. 910, ze zm.) oraz  Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej nr

394/1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów

przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

 Biała Piska w roku szkolnym 2021/2022 oraz § 9 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 21

sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz

 postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek (Dz. U.  z 2019,

poz. 1737) ponadto rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ….. , zarządzam, co

następuje:

                                                               & 1

Podaje się do publicznej wiadomości  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym              i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Kożuchach w roku szkolnym 2021/2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                 & 2

Wprowadza się  dokumenty obwiązujące w szkole w sprawie:

 • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – załącznik nr 2
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z załącznikami – załącznik nr 3.
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami – załącznik nr 4.
 • Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami – załącznik nr 5.
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej – załącznik nr 6.                                                                                                                                        &3

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Kożuchach   w następującym składzie:

 • Jadwiga Banach – przewodniczący komisji
 • Danuta Malińska – członek komisji
 • Małgorzata Rąg – członek komisji.

                                                               & 4

Zadania  komisji określa art. 157-158 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 10 rozporządzenia MEN                   z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół  i placówek.

                                                              & 5

Komisja rekrutacyjna współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie gromadzenia dokumentów.

                                                              & 6

Osoby powołane na członków komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne                    z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

                                                            & 7

Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana do zachowania tajemnicy o pozyskanych informacjach                    w związku z ustawą o ochronie danych osobowych w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.

                                                          & 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

                                                           & 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Dyrektor Lucyna Brodowska

______________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kożuchach
z dnia 08.02.2021r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy I                                        w Szkole Podstawowej w  Kożuchach                                w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram zgodny z Zarządzeniem nr 249/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 6 lutego  2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, klas I w szkołach podstawowych oraz oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2020/2021.

L p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie e wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych              i klas I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 17.02.2021r.
do 17.03. 2021r.
od 01.06.2021r.
 do 11.06.2021r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 u.p.o. – postępowaniu rekrutacyjnym.
19.03.2021r.
17.06.2021r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
22.03.2021r.
17.06.2021r.
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas pierwszych  w szkołach podstawowych w postaci pisemnego oświadczenia.
Od 22.03.2021r.
do 25.03.2021r.
Od 18.06.2021r.
do 26.06.2021r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
26.03.2021r.
25.06.2021r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szk. 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych i klas  pierwszych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w:

 • Uchwale nr XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska;
 • Uchwale nr XXIV/173/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała Piska oraz przyznania liczby punktów za poszczególne kryterium.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

_________________________________________________________________________

REKRUTACJA 2017/2018

1) Informacje

Nabór do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Kożuchach

 1. Do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, pobierają druk zgłoszenia ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii  szkoły, wypełniają go  i po podpisaniu składają w szkole. Nabór trwa od początku marca do końca marca danego roku.

Rekrutacja na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych, klas I szkoły podstawowej odbywa się w sposób opisany w ustawie o systemie oświaty oraz terminach ustalanych przez Burmistrza Białej Piskiej.   2) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacji.  

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA PISKA 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L p. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z  
 dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Od01 marca 2017r. do 31 marca 2017r.Od31 lipca 2017r. do 08 sierpnia 2017r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej  
 formy wychowania przedszkolnego idokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji.Do 7 kwietnia 2017r.Od09 sierpnia 2017r. do 16 sierpnia 2017r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
 zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychDo 12 kwietnia 2017r.Do 17 sierpnia 2017r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woliprzyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaDo 20 kwietnia 2017r.Od18 sierpnia 2017r. do 23 sierpnia 2017r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
 rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychDo 21 kwietnia 2017r.Do 25 sierpnia 2017r.

Opracowano na podstawie: Zarządzenia Nr 389/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej        z dnia 27 stycznia 2017r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA PISKA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

L p. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  
 podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd01 marca 2017r. do 31 marca 2017r.Od31 lipca 2017r. do 08 sierpnia 2017r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  
 kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150, ust. 7 u.p.o.Do 7 kwietnia 2017r.Od09 sierpnia 2017r. do 16 sierpnia 2017r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
 zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychDo 12 kwietnia 2017r.Do 17 sierpnia 2017r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaDo 20 kwietnia 2017r.Od18 sierpnia 2017r. do 23 sierpnia 2017r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  
 przyjętych i kandydatów nieprzyjętychDo 21 kwietnia 2017r.Do 25 sierpnia 2017r.

Opracowano na podstawie: Zarządzenia Nr 389/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 27 stycznia 2017r.      

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast