rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT 

z dnia 06.11.2020r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki  : 

informuję, że: 

 1. od 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kożuchach, 
 1. do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Kożuchach (kl.I – VIII) 
 1. bez zmian pozostaje nauka i opieka dla dzieci w oddziale  przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kożuchach (Dzieci mają zorganizowaną naukę w szkole
 1. będzie można zawiesić funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów,   
 1.  dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, 
 1.  szkoła  zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, 
 1. W szkole  uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w  konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach, do 5 osób (w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych), 
 1. nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu, aby realizować nauczanie zdalne z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie szkoły, 

                                                                                                                               Nauczyciel    Jadwiga Banach 

Inne informacje dot. organizacji pracy będziecie Państwo  otrzymywać na bieżąco od dyrektora, który do dnia 07.11. 2020r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

_____________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH

z dnia 24.10.2020r.

Zgodnie z podjętą dnia 23.10.2020r. przez rząd decyzją :

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kożuchach informuje, że:

1. Od dnia 26.10.2020r. do 08 listopada zawieszone są zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII.

2. Od dnia 26.10.2020r. do 08.11.2020r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kożuchach przechodzą na naukę zdalną.

3. Oddział przedszkolny i klasy I-III SP w Kożuchach będą funkcjonowały bez zmian. ( tryb stacjonarny- w szkole).

Dyrektor

Lucyna Brodowska

Dzieci i uczniowie do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach nauki szkolnej mogą przemieszczać się jeśli zaistnieje taka konieczność tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.

Zasada ta nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

______________________________________________________________________________

Kożuchy, dnia 24.10.2020r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

dotycząca organizacji zdalnego nauczania od 26.10.2020r.

1. Informujemy, że uczniowie klas IV-VIII mają obowiązek uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym.

2. Na lekcjach realizowanych w trybie zdalnego nauczania uczniowie będą zobowiązani niezwłocznie potwierdzić swoją obecność na lekcji poprzez przywitanie się z nauczycielem na Teams.Brak przywitania się z nauczyciele będzie traktowane jako nieobecność ucznia na zajęciach.

3. W sytuacji, gdy uczeń z różnych powodów (np. brak dostępu do komputera, internetu itp.) nie jest w stanie uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, zobowiązany jest do przybycia do szkoły. Będzie brał udział w lekcjach zgodnie z planem lekcji.

4. Kształcenie na odległość realizowane w Szkole Podstawowej w Kożuchach odbywa się za pomocą Teams.

5. Tygodniowy zakres treści nauczania nauczyciel przesyła rodzicom i uczniom na Teams. Do obowiązków ucznia należy zapoznanie się z treścią zadań. Do obowiązków rodzica należy zorganizowanie warunków, by uczeń je wykonał. Szkoła poprzez kontakt z wychowawcą udziela niezbędnej pomocy i wsparcia w zorganizowaniu uczniowi warunków do nauki zdalnej.

6. Tygodniowy plan zajęć online zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły i na Teams.

7. Nauczyciele realizują podstawę programową poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN, przesyłanie materiałów przygotowanych przez nauczyciela, podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, wideokonferencje . Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć (podręcznik, ćwiczenia, przesyłane karty pracy, prezentacje multimedialne, filmiki, portale edukacyjne, programy publicznej telewizji i radiofonii).

8. Komunikacja z uczniami oraz rodzicami odbywa się przez telefon, sms-y, maile lub komunikatory internetowe.

9. Monitorowanie postępów uczniów, weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa poprzez analizę podejmowanych przez ucznia aktywności oraz ocenę nadesłanych przez niego prac.

10. Informację o postępach ucznia nauczyciele przekazują rodzicom w formie oceny /lub komentarza do 08.11.2020r..

11.Informacje o kształceniu na odległość zamieszczane będą na stornie szkoły i na Teams.

12.Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i postawy.

13.W przypadku rozbieżności dotyczących procesu edukacyjnego, zasad oceniania – głos rozstrzygający ma dyrektor szkoły.

SPOSÓB OCENIANIA W KLASACH IV-VIII W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA

1. Ocenianiu podlegają:

1) zadania pisemne, uzupełnione karty pracy, prezentacje multimedialne, projekty, skany lub zdjęcia wykonanych prac, np. plastycznych, ćwiczeń i notatek z zeszytu, zrzuty ekranu, wyniki testów rozwiązywanych online, kartkówki i inne proponowane przez nauczycieli zadania wynikające ze specyfiki przedmiotu lub etapu edukacyjnego;

2) gotowość i zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela.

2. Przesyłanie wykonanych przez uczniów zadań odbywa się za pośrednictwem Teams/ e-maili. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń nie ma dostępu do Internetu, rozwiązane zadania może przynieść w formie papierowej do szkoły.

3. Nauczyciele informują uczniów o terminach nadsyłania wykonanych zadań.

4. Po sprawdzeniu nadesłanych prac nauczyciele przekazują uczniowi informacje zwrotną (oceny, komentarze, wskazówki, uwagi, itp.)

5. Wykonanie niektórych zadań nauczyciele ocenią po powrocie do nauczania stacjonarnego.

6. Wystawione przez nauczycieli oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego..

Dyrektor

Lucyna Brodowska

______________________________________________________________________________

rok szkolny 2019/2020

PRACA  PEDAGOGA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W  KOŻUCHACH – PRACA  ZDALNA

OD DNIA 01.03.2020r. do 08.04.2020r.

Prowadząca  MAŁGORZTA  RĄG

Konsultacje będą odbywać się w wyznaczonych godzinach natomiast w miarę potrzeb mogą trwać dłużej.

Zapraszam do kontaktu

——————————————————————————————————————-

INFORMACJA  DLA RODZICÓW  I UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH

Rodzice i uczniowie

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć opracowanym na potrzeby zdalnego nauczania prowadzone są:

 1. Zajęcia
 2. Konsultacje
 3. Porady z pedagogiem

Bardzo zależy nam, aby uczniowie korzystali zarówno z zajęć jak i  konsultacji.

Pamiętajmy, że konsultacja to uzupełnienie zajęć podczas których uczniom zostaną udzielone rady, wyjaśnienia dot. realizowanych treści nauczania . Uczeń otrzyma również wskazówki, jak powinien efektywnie pracować z danym materiałem.

Konsultacje mają  za zadanie również odciążyć rodziców od nauczania swoich dzieci, bo to jest rola nauczyciela. 

Proszę szczególnie rodziców o przeanalizowanie tygodniowego rozkładu zajęć i zmotywowanie  swoich  dzieci do  uczestnictwa w konsultacjach w wyznaczonych godzinach.

Proszę również zwrócić  uwagę, że w tygodniowym rozkładzie zajęć zapisane są cele lekcji, aby uczniowie wiedzieli dokąd zmierzają i  jakie treści powinni opanować. Obowiązkiem ucznia jest zapoznać się celami  przez lekcją/ zajęciami. To ułatwi prace ucznia i nauczyciela.

——————————————————————————————————————-

Rodzicu,

pamiętaj, że czas ograniczonej pracy szkoły nie jest okresem dodatkowych ferii. To czas kwarantanny, który ma na celu ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi.

Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny:

https//learnnigapps.org

https://epodrecznik.pl/

https://pistacja.tv/

http://matzoo.pl/

https://szaloneliczby.pl/

http://www.math.edu.pl/

http://www.superbelfrzy.edu.pl

https;//dyktanda.online/app/

https://www.1944.pl/

https://lekcjaliteratury.pl

http://www.specjalni.pl

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/zestawy-zadan-powtorkowych/.

https://m.fcabook.com/story.

https://www.facebook.com/171827353929/posts/10157823937848930/

https://media.ceo.org.pl/aktualnosci/przygody-literatusa

https://mapakarier.org/

https://padlet.com/as_krzeminska/zqx4siotp3j4

Ponadto n-l udzielają wsparcia w realizacji zadań na messengerze w poszczególnych grupach tj: SPKozuchy kl IV, SPKozuchy V, SPKozuchyVI, Klasa VII-VIII i mailowo.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast