Udział Laureatki  wojewódzkiego konkursu plastycznego  i grafiki komputerowej pt.” Rodzina to marzenia , tęsknoty, wspomnienia” Natalii Wierzbickiej z opiekunem Katarzyną Konopka   w podsumowanie XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny dnia 21 października 2016 roku w Olsztynie   i koordynatorem tego rocznych Dni Rodziny z Gminy Biała Piska  Panią Małgorzatą Kuliś .

Katarzyna Konopka

Plan pracy Szkoły Podstawowej

w  Kożuchach

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej w Kożuchach
 • Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Kożuchach
 • Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Kożuchach

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Kożuchach
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2015/2016

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr  z dnia 30.08.2016 r.

 

 


 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

 

Zarządzanie i organizacja

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom Dyrekcja szkoły Do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna Do końca sierpnia
Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki Rada pedagogiczna Do 15 września 2016r.
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor szkoły Do końca sierpnia
Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury Dyrektor szkoły Do 15 września 2016r.
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego Dyrektor szkoły Do 10 września2016r.
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Do 15 września
Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły Cały rok
Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły Dyrektor szkoły Do końca kwietnia
Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego Dyrektor szkoły, opiekunowie staży Cały rok
Promocja szkoły w środowisku lokalnym Wszyscy nauczyciele Cały rok
Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych Dyrekcja szkoły Kwiecień–sierpień

 

Nauczanie

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Przeprowadzenie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych (także próbnego), analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków do realizacji Dyrekcja, zespoły przedmiotowe Cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych Przewodniczący zespołów Cały rok szkolny
Współpraca z  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych Nauczyciele Cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania Dyrektor, zespoły przedmiot. Według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli Dyrektor szkoły Raz w miesiącu
Obserwacje lekcji Dyrektor szkoły Według harmonogramu
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

 

Wychowanie

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas Wrzesień
Realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły Wszyscy nauczyciele Cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów Wszyscy nauczyciele Cały rok
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Wszyscy nauczyciele Cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek Wszyscy nauczyciele Cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradniami psychologiczno–pedagogicznymi Wychowawcy klas Cały rok
Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego Opiekun samorządu Cały rok
Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu Wychowawcy klas Cały rok
Edukacja czytelnicza Nauczyciel bibliotekarz Cały rok
Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Wychowawcy klas Cały rok

 

 

Zadania opiekuńcze

 

 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Organizacja opieki pedagogicznej Wszyscy nauczyciele Cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno–pedagogicznej Dyrektor, nauczyciele, Cały rok
Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy Cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej Wychowawcy klas Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkoleWychowawcy klasCały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Data Zadanie Odpowiedzialny
1 września 2016r. Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrektor, zespół
04 września 2016 r. Włączenie się w Gminneobchody 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej Dyrektor, E. Wiśniewska,D. Popławska
16 wrzesień 2016r. Sprzątanie świata D.Popławska
21 września 2016r.(następne zgodnie

z harmonogramem

znajdującym się

w planie nadzoru dyr.)Zebrania z rodzicamiNauczyciele23 września 2016r.Międzynarodowy Dzień PrzedszkolakaŚwięto pieczonego ziemniaka

Ognisko IntegracyjneM. RagN-le ed. wczesn.27 września 2016r.Głośne czytanie fragmentów …K. Konopkawrzesień 2016r.-październik 2016Spotkanie z policjantemRealizacja projektu dotyczącego bezpieczeństwaM. Rąg, K. Konopka27 września 2016 r.Ślubowanie klasy IJ. Banach30 września 2016r.Klasowe obchody Dnia ChłopakaWychowawcypaździernik 2016 r.–styczeń  2017 r.Cykl spotkań z Kubusiem PuchatkiemK. Konopka13 października 2016r.Uroczystości związane z Dniem Edukacji NarodowejSU20 października 2016r.Międzynarodowy Dzień BibliotekK.Konopka26.10.2016r.;23.11.2016r.;

22.03.2017r

26.04.2017r.Dni otwarte dla rodzicówNauczyciele21 października 2016r.„Dzień Pluszowego Misia”M.Rąg28 października 2016r.Apel dotyczący bezpieczeństwaD.Popławska1 listopada 2016r.Wszystkich Świętych 10 listopada 2016r.Szkolne obchody Narodowego Święta NiepodległościE.Wiśniewska2listopada-10listopda2016Realizacja projektu „Tydzień patriotyczny”E. Wiśniewska,J. Barżykowska18 listopada 2016r.Dzień Zapobiegania Przemocy wobec  Dzieci połączony z obchodami Dnia Praw DzieckaM.RągD.Popławskalistopad 2016 r.Głośne czytanie fragmentów „W pustyni i w puszczy”Sadowska Ola30 listopada 2016r.Andrzejki  szkolneWychowawcy6 grudnia 2016r.Mikołajki szkolneGłośne czytanie z MikołajkiemWychowawcy, dyrektorK. Konopka20 grudnia 2016 r.Jasełka szkolne. Wigilia szkolnaB. Zapolska21 grudnia 2016r.Apel dot.bezpieczeństwaJ. Archacki23 – 31 grudnia 2016r.Zimowa przerwa świąteczna 6 stycznia 2017r.Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli) do 12 stycznia 2017 rWystawianie ocen śródrocznychNauczyciele16 stycznia 2017 r.Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznejDyrektor18 stycznia 2017r.Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i DziadkaZebranie z rodzicamiN-le kl. 0-III20 stycznia 2017r.Apel dot.bezpieczeństwaJ. BarżykowskaI – IIWręczenie stypendiówE. Wiśniewska

23 stycznia – 5 lutego2017 rFerie zimowe 14 lutego 2017r.Szkolne WalentynkiSU8 marca 2017r.Uroczystości związane z Dniem KobietJ. Archacki21 marca 2017r.Dzień Samorządności – Zielona noc; Dzień Damy i DżentelmenaSU, K. KonopkaWychowawcy klasmarzec 2017r.Rekolekcje szkolne 13-18 kwietnia 2017 r.Wiosenna przerwa świąteczna 04-07 kwietnia 2017 r.Impreza prozdrowotna związana z obchodami Światowego Dnia ZdrowiaJ. ArchackiJ. Banach

Pielęgniarka szkolna21 kwietnia 2017 r.Akcja „Tydzień dla Ziemi”J. BarżykowskaD. Popławska28 kwietnia 2017r.Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 MajaE. Wiśniewska1 maja 2017r.Święto Pracy 3 maja 2017r.Święto Konstytucji3 Maja 6 czerwca 2017 r.Festyn rodzinny w ŁodygowieDyrektor, Nauczyciele9 czerwca 2017r.Wybory do samorządu uczniowskiegoOpiekundo 12 czerwca 2017r.Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnychNauczyciele15 czerwca 2017r.Boże Ciało 19 czerwca 2017r.Posiedzenie klasyfikacyjne Rady PedagogicznejDyrektor 21  czerwca 2017r.Apel dot.bezpieczeństwaN-l kl. 0VI  2017r.Uroczystość wręczania stypendiówD. Popławska22 czerwca 2017 r.lub sierpień 2017 r.Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznejDyrektor23 czerwca 2017r.Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczychDyrektor, Nauczycieleostatni tydzień sierpnia.Przeprowadzenie egzaminów poprawkowychDyrektor, zespół

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.,
 • Boże Ciało – 15 czerwca 2017 r.

 

 • Plan wycieczek szkolnych

 

Lp. Klasa Kierownik wycieczki Miejsce, cel wycieczki Termin wycieczki
1. IV-VI Emilia Wiśniewska Gdańsk- poznawanie kraju, jego środowiska, tradycji, zabytków kultury i historii Grudzień 2016
2. III-VI Katarzyna Konopka Sokoły Jeziorne – biwak ”Wędrując z książką i plecakiem” Czerwiec 2017
3. I-VI Katarzyna Konopka Warszawa-poznawanie miejsc pamięci historycznej. Grudzień 2016
4. 0 n-l kl. 0 Ełk – projekcja filmu. V-VI. 2017
5. 0-III J.Barżykowska Jednostka wojskowa w Bemowie Piskim IV-V.2017
6. IV B.Zapolska Bilwinowo- warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. X.2016
7. III B.Zapolska Św. Lipka –dziękczynienie za dar I Komunii Św. V.2017
8. SKC B.Zapolska Ełk- udział w Dziele Pomocy Misyjnej, Festynie Misyjnym. IX.2016r.
9. I-VI Jan Archacki Ełk – nauka pływania. IV
10. I-III J.Banach Ełk- projekcja filmu. V.2017

 

 

Harmonogram konkursów

 

Lp. Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za organizację Termin konkursu/imprezy sportowej Uwagi
Etap szkolny/międzyszkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1. Konkurs grafiki komputerowej K.Konopka + +
2. Konkurs matematyczny-Kangur L.Brodowska ogólnopolski
3. Czytamy nie tylko lektury K.Konopka +
4. Konkurs plastyczny O.Sadowska +
5. Konkurs plastyczny kl.0 ”Barwy Mazurskiej jesieni”. M.Rąg +(X-XI. 2016)

6.Konkurs plastyczny kl. 0„Las zimą”M.Rąg+(I – II. 2017)   7.Konkurs przyrodniczo-ekologicznyJ.Barżykowska+   8.Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowaJ.Banach+   9.Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza pisankaJ.Banach+   10.Konkurs plastyczny „Noc Betlejemska” B.ZapolskaXI – XII.2016   11Konkurs polonistycznyE.WiśniewskaIII/IV. 2017   12Konkurs ortograficzny o pióro dyrektora szkołyE.WiśniewskaIII/IV. 2017   13Konkurs recytatorskiE.Wiśniewska XI.2016IV.2017  14.Konkurs przyrodniczyJan ArchackiKl. IV-VI   15„Żyję zdrowo                    i bezpiecznie”Jan ArchackiKl.IV-VI   16BRDJan Archacki   ogólnopolski17.Konkurs plastyczno-techniczny „Mój różaniec”B.ZapolskaX.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

 

Lp. Termin Tematyka/cel
1. Sierpień Posiedzenie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2016./2017
2. Listopad Posiedzenie szkoleniowe – tematyka zgodna z WDN
3. Styczeń/luty Posiedzenie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły
4. Kwiecień Posiedzenie szkoleniowe – tematyka zgodna z WDN
5. Czerwiec Posiedzenie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast