SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM MONITORA INTERAKTYWNEGO

Konspekt  zajęć rewalidacyjnych   dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Temat : Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100   i 1000.

Cele  ogólne :

 • Doskonalenie sprawności rachunkowej – liczenia w pamięci
 • Wdrażanie do wytrwałości w pokonywaniu trudności
 • Rozwijanie logicznego i twórczego myślenia

Uczeń potrafi :

 • Wskazać  w liczbie cyfrę setek, jedności i dziesiątek
 • Zapisać i odczytać liczby w zakresie 100 i 1000
 • Porównać liczby w zakresie  100 i 1000 i potrafi je porządkować malejąco i rosnąco
 • Umie dodawać i odejmować w zakresie 1000

 Metody : praca z tablicą interaktywną

 Formy : praca indywidualna

Środki dydaktyczne : ćwiczenia na tablicy

Przebieg zajęć  :

 1. Podanie celów zajęć 
 2. Na dzisiejszej lekcji będziemy z pomocą tablicy bawić się liczbami
 • Praca z tablicą – gra „matematyczne zoo” – uczeń  podchodzi do tablicy i wykonuje polecenie
 • Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej – setek, dziesiątek, jedności
 • Ułóż  rosnąco i malejąco liczby
 • Gra „Klikankowo”
 • Zapisujemy liczby cyframi

3 setki                       5 dziesiątek            10 dziesiątek

6 dziesiątek              0 jedności               9 jedności

9 jedności                  9 setek

setkidziesiątkiJedności
   
 • W każdym rzędzie jest czerwona liczba. Wybierz i wpisz spośród trzech pozostałych tę, która z „czerwoną” liczbą utworzy pełną setkę

323;447;277;607      513;487;337;727               450;326;150;235  

30
90
20 + 20
       50 + 40
    60 – 10
 • Gra „Klasoteka”- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 –łączenie działania z wynikiem
50
  80 – 50
40
 • Gra „Math Journey” –chłopiec pokonuje przeszkody i aby przejść dalej uczeń  wykonuje działania – porównuje liczby, dodaje i odejmuje w zakresie 100 i 1000.
 • Podsumowanie zajęć :
 • Co najbardziej podobało Ci  się w dzisiejszej lekcji?
 • Co ćwiczyliśmy i doskonaliliśmy?

Konspekt zajęć z wychowawcą klasa VI z wykorzystaniem

monitora multimedialnego

TEMAT: Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami –  złość.

 Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami , sposoby radzenia sobie ze złością.

Cele szczegółowe:

poznawcze:

Uczeń:

rozpoznaje i analizuje swoje emocje w różnych sytuacjach życiowych,

 analizuje własne reakcje i strategie związane ze złością,

Uczeń oswaja emocję złości i poszerza wiedzę na temat jej roli,

Uczeń poznaje nowe strategie radzenia sobie ze złością.

wychowawcze:

Uczeń:
rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, gniew, złość, przykrość,

kształtuje umiejętności dyskusji w grupie,

kształtuje umiejętności  porozumiewania  się w języku ojczystym,

kształtuje  umiejętności rozpoznawania objawów złości płynących z ciała,

 potrafią stosować różne techniki panowania nad złością.

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Metody:

metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: giełda pomysłów

metody praktyczne: metody realizacji zadań wytwórczych

metody asymilacji wiedzy: dyskusja

Tok zajęć 

       1. Wprowadzenie w tematykę zajęć (5min)

Krótka dyskusja na temat tego jak klasa rozumie pojęcie uczucia i jakie zna przykłady uczuć.

 • Dokończ zdania ( 5min) –  ćwiczenie, które ma na celu uruchomienie refleksji na temat złości.

Arkusz zdań niedokończonych do uzupełnienia.

 • Co warto wiedzieć o złości? (4min) – krótki film, rozmowa  na temat treści w nim zawartych.
 • Gdzie w moim ciele znajduje się złość? (10min) –  tworzenie  wspólnego  plakatu obszarów złości w ciele człowieka.

Zadaniem uczniów jest zaznaczenie obszarów w ciele człowieka, w których może pojawić się złość. Kolorem czerwonym należy zaznaczyć miejsca, gdzie złość można odczuć fizycznie (np. rumieńce, pięści). Na niebiesko – uczniowie mają zapisać myśli, które mogą towarzyszyć złości.

 •  Termometr złości(10min) – każdy uczeń otrzymuje  szablon z pustym termometrem     i długopis.

Nauczyciel  prezentuję  grafikę termometru w kolorze na monitorze multimedialnym, wyjaśnia  uczniom, że na schemacie znajdują się różne stopnie stanu emocjonalnego. Na samym dole znajduje się stan spokoju oznaczony kolorem niebieskim,  zielony oznacza lekkie zdenerwowanie,  żółty – irytację, pomarańczowy – złość, czerwony – wściekłość/furia.

 Zadaniem uczniów jest dopasowanie zdań, które uzupełniali w ćwiczeniu pierwszym do skali

 • Podsumowanie

na termometrze.  Następnie  zapisanie  na rysunku z termometrem własnych  sposobów na radzenie sobie ze złością.

Scenariusz lekcji informatyki w klasie V z wykorzystaniem monitora multimedialnego

Temat:  Arkuszu kalkulacyjny.

Treści z podstawy programowej

1.1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych

1.3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

1.5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym

3.1) wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu)

4.3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje

Cele:

 • dowiem się  co to jest wykres
 • poznam różne typy wykresów
 • nauczę się  wybierać odpowiedni wykres
 • nauczę się  tworzyć legendę i etykiety danych
 • nauczę się formułować tytuł wykresu, nazwać oś x i y
 • poznam narzędzia formatowania wykresu i potrafi je wykorzystać
 • nauczę się zapisywać  pracę w swoim folderze
 • dowiem  się  jak obsłużyć tablicę interaktywną

Kryteria Sukcesu :

 •  wiem co to jest wykres
 •  znam różne typy wykresów
 •  potrafię wybrać odpowiedni wykres
 • umiem tworzyć legendę i etykiety danych
 • umiem formułować tytuł wykresu, nazwać oś x i y
 • znam różne narzędzia formatowania wykresu i potrafi je wykorzystać
 • potrafię zapisać pracę w swoim folderze
 • wiem jak obsłużyć tablicę interaktywną

Środki dydaktyczne:

 • prezentacja multimedialna
 • program Microsoft Excel 2013
 • Internet
 • tablica interaktywna

Metody:

 • pogadanka
 • dyskusja
 • praca z programem Microsoft Excel 2013
 • praca w Internecie
 • praca z tablicą interaktywną

Przebieg lekcji:

 1. Przypomnienie wiadomości z wcześniejszej lekcji
 2. Wyświetlenie tematu lekcji na tablicy interaktywnej. Użycie narzędzia kurtyna.
 3. Uczniowie wyszukują w Internecie i wyjaśniają pojęcia wykres, formatowanie elementów wykresu (pogadanka, dyskusja). Uczniowie zapisują wyjaśnienie pojęć na tablicy. Wybierają kolor i grubość pisaka.
 4. Przedstawienie uczniom różnych typów wykresów (kolumnowy, słupkowy, kołowy, liniowy, warstwowy). Wyświetlenie prezentacji na tablicy interaktywne. Ważne elementy nauczyciel zaznacza zakreślaczem
 5. Przygotowanie tabeli z danymi (wypisanie kilku klas i losowy wybór  liczby uczniów). Tworząc tabelę i  wykres, kolejni uczniowie podchodzą do tablicy interaktywnej i wykonują polecenia.
 6. Zaznaczenie przygotowanej tabeli i wybór najbardziej czytelnego wykresu.
 7. Dodanie do wykresu legendy i etykiety danych
 8. Sformułowanie tytułu wykresu i odpowiednie nazwanie osi x i y (wybór odpowiedniej czcionki i koloru)
 9. Podsumowanie pracy
 10.  Ocena aktywności
 11.  Kontrolowanie pracy uczniów przez nauczyciela.

Scenariusz lekcji plastyki w klasie V z wykorzystaniem monitora multimedialnego

 Temat: Bogactwo faktur w naturze i sztuce.

Cele lekcji:

Uczeń  potrafi:

– wyjaśnić, czym jest faktura,

 – określać rodzaje różnych powierzchni na przykładach z najbliższego otoczenia,

 – określać różnorodne faktury w naturze,

 – wskazać przykłady faktury w rysunku, malarstwie i rzeźbie,

 – określa, w jaki sposób powstaje faktura w dziele sztuki,

– uzyskać w pracy fakturę poprzez odciśnięcie przedmiotu i użycie form o różnorodnych powierzchniach,

– zastosować w pracy plastycznej technikę frotażu

Metody:

– rozmowa nauczająca,

– praca z materiałem ilustracyjnym,

 – działanie praktyczne

 Formy pracy :

– indywidualna,

– zbiorowa

Środki dydaktyczne :

– podręcznik Do dzieła! dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

– przedmioty o różnych powierzchniach ukryte w pudełku z otworem pozwalającym na wsunięcie ręki,

– prezentacja multimedialna,

 – kartka A 4, ołówek, pastele

TOK LEKCJI :

 Faza wprowadzająca:

Sprawy organizacyjno – porządkowe:

– sprawdzenie obecności,

– przedstawienie celu i formy zajęć,

– zapisanie tematu lekcji na monitorze  i w zeszytach

Faza realizacyjna:

 Nauczyciel: wyjaśnia, że zadaniem ucznia będzie określenie, na podstawie dotyku, cech powierzchni danego przedmiotu. W tym celu każdy uczeń, sięgając poprzez niewielki otwór w pudełku, wybierze przedmiot i nie wyjmując go, opowie o jego powierzchni. W pudełku zgromadzone będą następujące przedmioty: kawałki tkanin, koronek, kamienie, muszelki, kora, tektura falista, szyszki, piłeczki, styropian, folia bąbelkowa, papier ścierny itp.

 Uczniowie: uczniowie kolejno opisywać będą cechy powierzchni swoich przedmiotów. Cechy te zapisane zostaną na monitorze, a następnie w zeszytach uczniów.

Nauczyciel: wyjaśnia, że wszystkie otaczające nas obiekty mają powierzchnie o określonych cechach. Te właściwości powierzchni obiektów nazywamy fakturą. Następnie nauczyciel przedstawia prezentację   obrazującą różne rodzaje faktur w przyrodzie i w sztuce. Wyjaśnia, że w przyrodzie istnieje naturalna faktura form organicznych wynikająca z:

a) budowy,

 b) przeznaczenia,

c) funkcji materii,

Nauczyciel wyjaśnia następnie, że bogactwo faktur istniejących w naturze uzupełnia człowiek. Kreuje on inne, nowe powierzchnie i świadomie je wykorzystuje. Walory plastyczne są w dużej mierze wynikiem rodzaju stosowanego narzędzia oraz sposobem jego wykorzystania. Faktura artystyczna to cecha powierzchni dzieła: malarskiego, rzeźbiarskiego, architektonicznego.

Źródła: https://www.google.com/search? https://pl.pinterest.com/pin/259168153543868749/,

Nauczyciel objaśnia ćwiczenie praktyczne:

Zadaniem uczniów będzie sporządzenie rysunkowego „notatnika”. Uczniowie będą przykładać kartkę do różnych powierzchni i pocierać po niej ołówkiem. Tym samym zbiorą na niej różne ślady. Wyjaśnia, że ta technika plastyczna to frotaż.

 Uczniowie: szukają w sali lekcyjnej, wokół siebie, także np. w swoich piórnikach, obiektów o różnej fakturze i tworzą rysunkowy notatnik w technice frotażu.

Nauczyciel:

– służy uczniom pomocą przy wykonywaniu zadań,

 – eksponuje na tablicy powstałe prace i omawia je wraz z uczniami.

Faza podsumowująca

 Nauczyciel:

– omawia i ocenia pracę uczniów,

 – wraz z uczniami powtarza i podsumowuje wiadomości dotyczące faktury,

 – omawia materiały potrzebne na następną lekcję

Scenariusz  zajęć kształtujących kreatywność dla ucznia                 

        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

z wykorzystaniem monitora multimedialnego

Hasło tematyczne: „Serce za serce – upominek dla mamy”

Rodzaj zajęć: zajęcia kształtujące kreatywność

 Metody: słowna, praktycznego działania

Formy:  zindywidualizowana

 Środki: prezentacja z piktogramów i zdjęć, monitor  multimedialny, glina, wałek drewniany, serwetki koronkowe z motywem kwiatowym, pędzelki, talerz, pojemnik plastikowy, podkładka,

Cele do realizacji dla nauczyciela:

 1. Rozwijanie motywacji do formułowania wypowiedzi tematycznych.
 2. Dostarczanie wrażeń dotykowych.
 3. Rozwijanie siły mięśni dłoni i palców.
 4. Wyzwalanie aktywności twórczej.
 5. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 6. Doskonalenie umiejętności w zakresie prac porządkowych.

 Zadania (aktywności) ucznia:

 1. Odpowiadanie na pytania nauczyciela odnoszące się do zaplanowanych zajęć.
 2. Zabezpieczenie siebie i stołów przed zabrudzeniem.
 3. Gromadzenie potrzebnych narzędzi i materiałów na stołach.
 4. Utrzymanie porządku na stanowisku pracy.
 5. Urabianie gliny, ubijanie gliny dłonią.
 6. Przełamywanie niechęci przed dotykaniem substancji mokrych i brudzących.
 7. Wałkowanie gliny drewnianym wałkiem na plaster.
 8. Nakładanie i odciskanie wzoru z serwetki podczas wałkowania.
 9. Wycinanie z plastra gliny serca wg szablonu, formy.
 10. Zbieranie i wkładanie do pojemnika resztek gliny.

 TOK ZAJĘĆ:

 1. Przedstawienie tematu zajęć.
 2. Krótka prezentacja z piktogramów: za co dziękujemy, w jaki sposób możemy wyrazić wdzięczność, komu.
 3. Przygotowanie miejsc pracy: nakrywanie stołów folią ochronną, ustawianie na stole narzędzi do obróbki gliny, rozkładanie płóciennych materiałów.
 4. Przegniatanie gliny.
 5. Ubijanie gliny dłońmi.
 6. Rozwałkowanie gliny drewnianym wałkiem z obu stron.
 7. Odciskanie motywu kwiatowego z serwetki.
 8. Wycinanie z plastra gliny serca wg szablonu.
 9. Porządkowanie miejsc pracy po zakończonych zajęciach
 10. Mycie, osuszanie  dłoni.

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Klasa: 4 SP Kożuchy

Temat lekcji: Kid’s London. Poznajemy ciekawe miejsca/rzeczy, które można zobaczyć/robić w Londynie.

Czas trwania: 45 minut

Prowadzący: Dorota Popławska

Cel główny lekcji:

Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Wielkiej Brytanii, zachęcanie uczniów do ciekawości i otwartości wobec innych kultur przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Cele operacyjne:

W zakresie wiadomości, uczeń zna:

– nazwy ciekawych miejsc/rzeczy które można zobaczyć/robić w Londynie.

W zakresie umiejętności, uczeń potrafi:

– wyszukiwać w tekście czytanym i słuchanym konkretnych informacji,

– zaprezentować nabytą wiedzę w formie krótkiej wypowiedzi ustnej,

– udzielić odpowiedzi na pytania nauczyciela,

– dopasować nazwę zabytku/miejsca do obrazka,

– korzystać z funkcjonalności tablicy interaktywnej i e-podręcznika,

– pracować w grupie i na forum klasy.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody:

-praktycznego działania: praca z komputerem i tablicą interaktywną, wykorzystanie Internetu,

zadania na rozumienie tekstu słuchanego,

-podająca: wykład, objaśnianie poleceń,

-aktywizująca: burza mózgów, projektów,

-komunikacyjna.

Środki dydaktyczne:

-komputer z dostępem do Internetu, tablica interaktywna, oprogramowanie na tablicę

interaktywną Pearson Reader do podręcznika English Class A1, wyd. Pearson,

-strony internetowe: https://learningapps.org/1486257, https://learningapps.org/view1440523.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Czynności organizacyjne.

II. Lekcja właściwa.

1. Rozgrzewka językowa – burza mózgów:

Nauczyciel pyta uczniów, co wiedzą na temat stolicy Zjednoczonego Królestwa – Londynu.

Do you know about London? Następnie uczniowie korzystając z tablicy interaktywnej wg. aplikacji Pearson Reader odpowiadają na pytania (ćw.1 z e-podręcznika).

2. Prezentacja nowego materiału:

Nauczyciel wprowadza nazwy ciekawych miejsc w Londynie (prezentując wybrane miejsca za pomocą aplikacji z e-podręcznika English Class A1 str.78)

3. Doskonalenie wprowadzonego materiału językowego oraz sprawności językowych:

 • Interaktywna gra typu „znajdź pary” dostępna na https://learningapps.org/1486257:

uczniowie dopasowują nazwy miejsc w Londynie do obrazków.

 • Słuchanie nagrania dotyczącego rzeczy, które można robić podczas weekendu w

Londynie (ćw.2 z e-podręcznika English Class A1 str.78). Przed słuchaniem: Nauczyciel informuje uczniów, że usłyszą krótką relację na temat rzeczy, które można robić podczas weekendu w Londynie. Prosi, by starali się zapamiętać, jakie miejscach w Londynie są wymienione: What places do you hear?

 • Uczniowie słuchają ponownie nagrania, a następnie w grupach wykonują zadania na

rozumienie tekstu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej: Listen and read. Choose the correct answers  (ćw.3 z e-podręcznika English Class A1 str.79).

 • Tworzenie krótkiej wypowiedzi ustnej. Nauczyciel pyta uczniów: What places in

London would you like to visit? Why? Chętni uczniowie udzielają odpowiedzi. Następnie uczniowie, w parach tworzą krótką wypowiedź rozpoczynającą się od słów: My favourite place in London is…Nauczyciel monitoruje pracę poszczególnych par, a następnie wybiera uczniów do prezentacji odpowiedzi.

4. Podsumowanie lekcji:

 • Uczniowie podzieleni na grupy biorą udział w interaktywnej grze powtórzeniowej:

Let’s visit London (dostępnej na https://learningapps.org/view1440523), w której sprawdzają swoją znajomość poznanych miejsc w Londynie.

 • Zadanie pracy domowej: Uczniowie mają przygotować pracę projektową na temat

wybranej rzeczy, którą chcieliby robić podczas wizyty w Londynie, korzystając z wybranych zasobów sieci Internet.

 • Pożegnanie uczniów przez nauczyciela: Thank you for this trip around London! See you next time!

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast